close menu

Voorwaarden

Home / Voorwaarden

Algemene prestatie- en betalingsvoorwaarden

 1. Het is de klant verboden mede te helpen met het tewerkgesteld personeel. De klant kan aanwijzingen geven om de werken goed te laten verlopen.
 2. Bij iedere wijziging van de werken stelt de klant zich onmiddellijk in verbinding met de aannemer.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele niet doorbroken verstoppingen. Onze prestaties zullen te alle tijde in rekening worden gebracht.
 4. Onze prijzen zijn vaste minimumprijzen en kunnen nooit aanleiding geven tot een terugvordering.
 5. Werkuren in meer worden aangerekend per begonnen uur.
 6. Eventuele beschadigingen aan buizen, deksels, vloeren, roosters en ander materiaal, op de werf aanwezig, kunnen niet ten onze laste gelegd worden, tenzij mits uitdrukkelijke melding van onze werknemers dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
 7. Onze firma is tijdens het uitvoeren van de werken niet verantwoordelijk voor schade aangericht binnen en buiten de gebouwen door wateroverlast, bevuilen en besmeuren door slijk, aal of dergelijke, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
 8. Het verwijderen en/of afnemen van toiletten/wc’s behoort niet tot ons dienstenpakket en wij kunnen hiervoor dan ook nooit enige aansprakelijkheid dragen.
 9. In geval van overmacht, kan het contract zonder enige nadere verplichting van onze zijde worden opgezegd en als vervallen worden beschouwd.
 10. De facturen en voorlopige rekeningen zijn contant betaalbaar.
 11. Facturen die niet of laattijdig worden betaald brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten op ten belope van 1.25% per maand tot en met de algehele betaling.
 12. De factuurbedragen, die onbetaald gebleven zijn op de vervaldag zullen bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadebeding van 10% met een minimum van 100 €, zulks onverminderd de verwijlintresten, de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.
 13. De facturen zijn te betalen door de ondertekenaar van het ondernemingscontract. Iedere persoon of maatschappij, die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W., en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.
 14. Onze werknemers zijn niet bevoegd om kwijting te verlenen.
 15. Wij behouden ons het recht voor, voorschotten of waarborgen te eisen van onze klanten en werken te weigeren.
 16. Al onze contracten kunnen aangepast worden bij loonsverhoging, stijging der index of stijging van de BTW.
 17. De fiscale lasten vallen steeds ten laste van de koper.
 18. Eventuele klachten desbetreffende geschil in rekeningen of werkzaamheden moeten op straffe van verval, binnen de acht dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt.
 19. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.
 20. Door ons de werken toe te vertrouwen, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden. Andersluidende voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer deze expliciet schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 21. Onze waarborg heeft slechts waarde na volledige betaling van het bedrag van de factuur.
 22. Indien wij genoodzaakt zijn, om onze werken uit te voeren, op een oprit of een erf op te rijden, op het voet- of fietspad te staan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan de mazouttanks, putten, deksels, boordstenen, voet- en fietspaden, bestrating en bovenleidingen. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor het belemmeren van de tramsporen.
 23. De klant dient er vooral voor te zorgen dat de ter ruimen putten, rioleringen en het werkterrein bereikbaar en desgevallend ontgraven zijn, op straffe van aanrekening van een forfait, wegens vertraging of nutteloze verplaatsing.

Contacteer ons voor meer informatie of onmiddellijke hulp. We zijn 7/7 en 24/24 beschikbaar.